Ook wij hanteren de AVG regels (Algemende Vordering Gegevensbescherming)
Stertaarten webshop registreerd alleen de NAW gegevens, E-mail adres, betaal gegevens en ordergegevens die u zelf heeft opgegeven, deze worden alleen gebruikt voor verzending van uw aankopen, ze worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard.
Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving.

Je geeft zelf aan of je de nieuwsbrief wilt ontvangen of niet, bij elke mailing van ons vind je onderaan de nieuwsbrief een afmeld knop.


 

Download algemene voorwaarden

 

Op alle door Stertaarten te sluiten overeenkomsten zijn onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken.
Stertaarten stelt de opdrachtgever/klant bij het sluiten der overeenkomst in kennis van de hier omschreven voorwaarden die vermeld staan op de website van de Stertaarten webwinkel.
Voorts zal Stertaarten op verzoek deze voorwaarden toesturen.
Regelingen en bepalingen, opgenomen in inkoop-, verkoop- of algemene verkoopvoorwaarden van contractanten, welke van de weergegeven algemene voorwaarden, zijn voor Stertaarten slechts bindende indien die regelingen en bepalingen schriftelijk door Stertaarten zijn erkend.


Aanbieding


Aanbiedingen van Stertaarten zijn geheel vrijblijvend.
De door Stertaarten in advertenties en op de web - pagina vermelde prijzen zijn richtprijzen, de richtprijs is nimmer bindend.
Stertaarten zal bij levering aan haar klanten gelijktijdig een factuur of kwitantie overhandigen.
Indien anders overeengekomen zal Stertaarten schriftelijk per post of e-mail de factuur aan opdrachtgever doen toe komen.


Betalingstermijn


Betalingen dienen altijd vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders tussen beide partijen is overeengekomen, terwijl in dat geval een betalingstermijn van 30 dagen na levering niet zal worden overschreden.
Schuldvergelijking of compensatie van vorderingen is nimmer mogelijk.
Bij geen betaling binnen de 30 dagen termijn komt de bestelling te vervallen.
Bij geleverde goederen waar geen betaling bij plaatst vind, krijgt u een factuur toegezonden.
Mocht onverhoopt de factuur binnen 14 dagen niet betaald zijn, dan krijgt u een betalingsherinering.
Mocht hierna geen gehoor worden gedaan aan het verzoek, dan ontvangt u een aanmanning met de daarbij de gemaakte administratie kosten.


Zekerheidsstelling


Stertaarten is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoer van de overeenkomst op te schorten c.q. verdere levering van goederen te staken totdat de verlangde zekerheid zal zijn gesteld.


Levering


Stertaarten zal na ontvangst van de betaling, de goederen dezelfde dag nog verzenden.
Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
De door Stertaarten op te geven levertijden zijn approximatief, doch worden zoveel mogelijk in acht genomen.
Stertaarten is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering door Stertaarten.
Wel kan de klant de keuze maken te wachten op de bestelde goederen of de overeenkomst ontbinden c.q. verzoeken de aankoop te annuleren en de betaling terug ontvangen (dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend en bevestigd te zijn door Stertaarten).


Overmacht


Stertaarten is in geen geval aansprakelijk voor de niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen tengevolge van overmacht.
In geval van overmacht is Stertaarten bevoegd om het zij de overeengekomen leveringstermijn te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren.


Prijsstijging


Indien tussen het tijdstip van de opdrachtverstrekking en levering van de zaken de inkoopprijs, belastingen, invoerrechten, de wisselkoers of een der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd heeft Stertaarten het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.


Eigendomsvoorbehoud


Stertaarten verbindt zich tot overdracht van de in de macht van opdrachtgever gebrachte roerende zaken daaronder begrepen dieren onder de opschortende voorwaarden dat volledige betaling van het verschuldigde met inbegrip van eventueel vervallen rente en kosten zal hebben plaatsgevonden.
Bij het uitblijven van betaling kan Stertaarten vanaf 30 dagen na factuurdatum de betreffende goederen c.q. eerder geleverde goederen ter compensatie van het nog openstaande bedrag zonder verdere aankondiging terugnemen.


Garantie
Alle goederen kunnen, mits niet gebruikt of geopend, binnen 8 dagen worden geruild of worden omgezet naar een tegoedbon van Stertaarten.
Bij door een producent verleende garantie, neemt Stertaarten uitsluitend op zich om, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden.
Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs, bewaar deze factuur dus goed.
Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Stertaarten aangekocht is.
Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:
1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.
Reclames


Stertaarten is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden gevolgschade.
Stertaarten zal door de opdrachtgever nimmer als producent in de zin van art. 185 tot en met 193 boek 6 N.B.W. kunnen worden aangemerkt.
Op straffe van verval van het recht van reclame zal de opdrachtgever, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst der zaken, daaronder begrepen dieren, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) en gemotiveerd bij Stertaarten dienen te reclameren.
Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. 
Stertaarten  heeft, ingeval terecht gereclameerd wordt, de keuze om; a) de factuur aan te passen of facturering achterwege te laten; of b) opnieuw te leveren.


Wanprestatie opdrachtgever


Ingeval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever is Stertaarten gerechtigd om alle leveranties in gevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar recht nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijne laste.
De buitengerechtelijke kosten worden geacht 15% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met omzetbelasting te bedragen.
Stertaarten is niet gehouden aan te tonen dat zij de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd over de tijd dat hij in verzuim is.


Toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten met Stertaarten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.


Geschillen


Alle geschillen tussen Stertaarten en de opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Stertaarten is gevestigd.